Wat is knalgroen, oer-Hollands en kan de hele transitie financieren?